Terms and Conditions

Terma & Syarat

Terma & Syarat Pengguna

1. Pengenalan

Selamat datang ke dhaifa.com.my, laman web yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh pihak ketiga yang dilantik oleh syarikat D-Haifa untuk menyelia, menyelaras dan meningkatkan pemasaran atas talian.

Halaman ini memberitahu anda terma dan syarat di mana kami membekalkan mana-mana produk yang disenaraikan di laman web ini kepada anda. Harap maklum bahawa anda harus membaca terma dan syarat ini sebelum memesan produk dari laman web ini dan dengan memesan mana-mana produk kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat tersebut. Sekiranya anda enggan menerima terma dan syarat ini, anda tidak akan dapat memesan produk dari laman web ini

2. Produk

2.1 Untuk tujuan laman web ini, ‘produk’ merangkumi sebarang hasil pengilangan, sama ada diproses atau sebaliknya, dihasilkan, dibungkus atau dikeluarkan oleh D-Haifa atau perusahaan kecil dan sederhana, atau agensi atau jabatan kerajaan.
2.2 Gambar produk di laman web kami hanya untuk tujuan ilustrasi. Walaupun kami telah berusaha sedaya upaya untuk menampilkan warna dengan tepat, kami tidak dapat menjamin bahawa paparan warna komputer anda dengan tepat menggambarkan warna produk.
2.3 Pembungkusan produk mungkin berbeza dari yang ditunjukkan pada gambar di laman web kami.
2.4 Semua produk yang ditunjukkan atau disenaraikan di laman web kami bergantung pada ketersediaan.
2.5 Semua spesifikasi atau standard kualiti produk yang ditunjukkan di laman web diberikan untuk maklumat umum sahaja dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebaliknya spesifikasi tersebut dan tidak memberikan jaminan berkenaan dengan ketepatan tersebut.

3. Ketersediaan dan Jaminan Perkhidmatan

Dengan membuat pesanan melalui laman web kami, anda mengakui dan menjamin bahawa:

3.1 Semua maklumat yang anda kirimkan ke laman web kami, adalah benar, terkini dan tepat;
3.2 Anda bersetuju untuk membayar semua caj yang dikenakan kepada anda berkenaan dengan pesanan anda;
3.3 Jika anda mewakili entiti perniagaan, anda dibenarkan oleh entiti tersebut untuk membuat pesanan dan pembayaran; dan.
3.4 Anda harus mematuhi kewajipan anda yang ditetapkan di bawah Syarat Pembekalan ini.

4. Pesanan

Dengan membuat pesanan di laman web ini, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca Syarat Pembekalan dan Dasar Privasi ini, dan bahawa anda menyetujuinya. Anda harus menyimpan salinan Syarat Penggunaan ini untuk rujukan di masa depan.

Setiap pesanan yang anda buat adalah tawaran untuk membeli produk tersebut dan kami akan menerima tawaran itu mengikut budi bicara kami, tetapi pesanan biasanya diterima jika:

4.1 Produk tersedia;
4.2 Pesanan itu menunjukkan harga semasa kami;
4.3 Produk untuk dihantar ke destinasi yang boleh dicapai; dan
4.4 Pembayaran dibuat mengikut terma dan syarat penjualan.
Kami akan menerima pesanan anda melalui e-mel.

5. Perjanjian Perkhidmatan

5.1 Terma dan peraturan mengenai tingkah laku anggota
5.2 Perjanjian perkhidmatan pembekal
5.3 Perjanjian keahlian
5.4 Perjanjian perkhidmatan transaksi

6. Pembayaran

6.1 Harga produk akan seperti yang disenaraikan dalam portal ini. Semua harga termasuk SST/GST jika berkenaan.

6.2 Caj penghantaran akan mengikut cara penghantaran yang dipilih oleh anda.

6.3 Pembayaran untuk produk dan kos berkaitan akan mengikut perjanjian perkhidmatan antara pembeli dan penjual.

7. Penghantaran

Penghantaran produk akan mengikut kepada perjanjian perkhidmatan antara pembeli dan penjual.

8. Pengecualian Liabiliti

8.1 Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, D-Haifa tidak akan bertanggungjawab dalam keadaan apa pun untuk:

8.1.1 Sebarang kesan kerosakan punitif, sampingan, tidak langsung dan/atau kerugian yang berkaitan dengan perjanjian ini termasuk kerugian ekonomi (termasuk, tanpa had, kehilangan pendapatan, keuntungan, kontrak, perniagaan atau jangkaan simpanan);

8.1.2 Apa-apa kehilangan nama baik atau reputasi;

8.1.3 Apa-apa kerosakan khas, tidak langsung atau akibat yang timbul daripada atau berkaitan dengan perkhidmatan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada tindakan untuk pelanggaran kontrak, tindakan di bawah tindakan kelalaian, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, pelanggaran tanda dagang, pelanggaran reka bentuk perindustrian berdaftar, pelanggaran paten, pecah kepercayaan;

8.1.4 Apa-apa liabiliti berdasarkan undang-undang umum; atau

8.1.5 Dengan cara lain.

8.2 Tertakluk kepada had yang dinyatakan di atas, tiada apa dalam perkhidmatan ini yang dianggap membatasi atau mengehadkan atau mengecualikan liabiliti DHaifa kerana salah nyata penipuan, atau kematian atau kecederaan diri yang berpunca daripada kecuaian atau pegawai D-Haifa, ejen atau pekerja. Untuk mengelakkan keraguan, D-Haifa tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab atas tindakan atau kelalaian penyedia perkhidmatan telekomunikasi lain atau atas kesalahan atau kegagalan rangkaian dan peralatan mereka.

9. Indemniti

Pengguna pada setiap masa bersetuju dan berjanji untuk membayar ganti rugi, dan mempertahankan D-Haifa dari sebarang tindakan, tuntutan, permintaan, prosiding, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk bayaran dan pengeluaran undang-undang yang munasabah) yang ditanggung, ditanggung atau dibayar oleh D-Haifa secara langsung atau tidak langsung, disebabkan atau timbul daripada pelanggaran Perkhidmatan ini oleh Pengguna (termasuk dokumen yang digabungkan dengan rujukan), atau timbul dari pelanggaran Pengguna terhadap mana-mana undangundang atau hak pihak ketiga.tanpa notis awal. Sebarang perubahan pada Polisi ini akan dipaparkan di laman web kami, melainkan Pelanggan menghubungi kami dalam bentuk bertulis (butiran hubungan telah diberi dalam Artikel 5 diatas), Pelanggan akan dianggap telah menerima perubahan tersebut. Oleh itu, Pelanggan adalah digalakkan untuk melawat laman web kami dari masa ke semasa untuk memastikan yang mereka sedar akan polisi yang terbaru berkaitan perlindungan maklumat peribadi.

10. Tanda Dagangan dan Hak Cipta

Perkataan ‘dhaifa.com.my’ dan logo atau slogan adalah tanda hak milik D-Haifa. Semua tanda, nama dagang atau nama perkhidmatan lain yang terdapat di laman web ini adalah milik pemilik masing-masing. Anda tidak boleh menggunakan sebarang tanda, nama dagang atau nama perkhidmatan dengan cara apa pun tanpa kebenaran bertulis dari DHaifa atau pemiliknya. Semua kandungan di laman web ini termasuk teks, grafik, logo, ikon butang, gambar, perisian, kod sumber dan pengumpulan, pengaturan dan penyusunan kandungan adalah hak milik D-Haifa dan dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang harta intelek yang lain.

Terma & Syarat Pembekal

1. Maklumat

 1. Saya/ Kami akan memberikan maklumat mengenai produk seperti varieti, berat, saiz dan lain-lain dengan betul dan tepat di dalam laman sesawang ini;
 2. Saya/Kami akan mengemaskini dari semasa ke semasa maklumat mengenai varieti, berat, kuantiti dan harga produk, kaedah penghantaran, lokasi ambilan dan maklumat lain yang perlu;
 3. Saya/Kami akan membuat pemberitahuan sebaik sahaja kehabisan stok.
 4. Saya/Kami akan segera membuat pembetulan apa-apa maklumat yang tidak tepat atau tidak sesuai di dalam laman sesawang.
 5. Saya/Kami akan memberikan apa-apa maklumat yang diperlukan oleh pentadbir laman sesawang ini.

2. Integriti Perkhidmatan

 1. Saya/Kami akan membekalkan produk berkualiti, selamat untuk digunakan, jangka tamat tempoh yang sesuai dan pembungkusannya sesuai.
 2. Saya/Kami akan menghantar tempahan dalam tempoh yang telah ditetapkan;
 3. Saya/Kami akan memastikan bahawa tempahan siap sedia untuk dikutip pada masa ambilan;
 4. Saya/Kami akan memastikan bahawa semua produk adalah mematuhi kehendak peraturan mengenai pembungkusan dan pelabelan.

3. Kegagalan Pembekalan

 1. Saya/Kami akan menggantikan tempahan yang gagal dihantar yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan, dalam masa yang ditetapkan oleh Pembeli;
 2. Saya/Kami akan menggantikan tempahan dengan yang sama kualiti dan kuantiti, atau menukar dengan item lain atas permintaan pembeli; dan
 3. Saya/Kami akan memulangkan bayaran yang telah dibuat oleh pembeli dalam masa empat belas hari bekerja bagi pesanan yang gagal dihantar kepadanya.

4. Bayaran dan Caj

 1. Saya/Kami bersetuju bahawa pentadbir laman sesawang ini boleh menentukan kaedah bayaran bagi pesanan dan jualan dari semasa ke semasa;
 2. Saya/Kami bersetuju bahawa pentadbir tersebut boleh dari semasa ke semasa membuat pemberitahuan mengenai pengenaan apa-apa caj, dan apabila saya bersetuju, boleh mengenakan caj tersebut; dan
 3. Saya/Kami bersetuju bahawa D-Haifa boleh mengambil tindakan terhadap apa-apa salah laku berkenaan dengan harga jualan atau harga pindahan yang dilakukan saya/kami.

5. Akujanji

 1. Saya/Kami akan mengikut dan menuruti peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh D-Haifa;
 2. Saya/Kami akan mengiklankan benda-benda yang tulen dan tidak akan melanggar mana-mana undang-undang berkaitan hak terhadap harta intelek;
 3. Saya/Kami tidak akan menggunakan logo D-Haifa atau mana-mana pihak tanpa kebenaran terlebih dahulu;
 4. Saya/Kami mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap segala yang saya/kami iklankan;
 5. D-Haifa tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan atau tuntutan yang dibuat oleh pihak lain yang terjejas oleh iklan saya/kami di dalam laman sesawang ini; f. Saya/Kami dengan ini akan menanggung kerugian D-Haifa atas apa-apa tuntutan, dakwaan atau prosiding berkaitan iklan saya/kami di dalam laman sesawang ini;
 6. Saya/Kami akan mematuhi semua undang-undang Malaysia terutamanya Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Jenayah Siber 1997 dan Akta Tandatangan Digital 1997.
 7. Saya/Kami bersetuju bahawa apa-apa pertikaian berbangkit atau berkaitan dengan laman sesawang ini hendaklah dirujukkan kepada D-Haifa.

6. Pengeluaran dari Laman Sesawang

D-Haifa berhak untuk mengeluarkan dan menyekat saya/kami dari memasuki laman sesawang ini jika berlaku pelanggaran Terma dan Syarat atau tidak lagi aktif.

7. Pindaan Terma dan Syarat

Pihak pentadbir boleh meminda Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa dengan pemberitahuan di dalam laman sesawang ini.

8. Undang-undang

Terma dan syarat ini serta penggunaan laman sesawang ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

Terma dan Syarat Pembeli

 1. Saya/kami mengakui bahawa pentadbir laman web ini dan penjual-penjual produk telah berusaha sedaya upaya untuk memberikan maklumat yang betul dan illustrasinya mungkin berbeza sedikit daripada imej yang sebenarnya.
 2. Saya/kami telah memberikan maklumat yang benar dan mencukupi bagi tujuan penghantaran seperti tarikh penghantaran, kaedah penghantaran, alamat penghantaran atau lokasi ambilan, nombor telefon penerima, anggaran masa penghantaran atau ambilan, dan maklumat lain yang diperlukan.
 3. Saya/kami akan mengambil pesanan dalam masa yang telah ditetapkan di lokasi yang telah ditentukan.
 4. Saya/kami akan memastikan bahawa penerima telahpun sedia berada di alamat penghantaran pada masa yang telah ditetapkan.
 5. Saya/kami bersetuju bahawa tiada gantian atau pemulangan bayaran bagi sebarang pembatalan.
 6. Saya/kami bersetuju bahawa tiada gantian atau pemulangan bayaran bagi kegagalan mengambil pesanan pada masa yang telah ditetapkan atau kegagalan penyerahan yang disebabkan oleh ketiadaan penerima di alamat penghantaran pada masa penghantaran sebagaimana telah ditetapkan.
 7. Saya/kami bersetuju untuk membayar jumlah harga keseluruhan termasuk cukai perkhidmatan jualan dan caj penghantaran semasa menerima pesanan sekiranya kaedah pembayaran adalah Tunai Semasa Penyerahan.
 8. Dalam hal penjual tidak berupaya membuat penghantaran pada masa yang ditetapkan disebabkan berlakunya keadaan di luar kawalannya, atas penerimaan pemberitahuan daripadanya saya/kami akan membuat keputusan samada membatalkan pesanan dan menerima pemulangan bayaran sepenuhnya atau menerima gantian atau tukaran pesanan.
 9. Saya/kami bersetuju bahawa pesanan saya/kami tertakluk kepada ketersediaan produk, oleh itu saya/kami bersetuju untuk menerima pemulangan wang bayaran dengan sepenuhnya bagi ketiadaan penghantaran yang disebabkan oleh ketiadaan stok.
 10. Saya/kami bersetuju bahawa Terma dan Syarat ini dan penggunaan laman web ini tertakluk kepada Undang-undang Malaysia.